MTÜ Plaani Mõis on 2010. aasta alguses loodud mittetulundusühing, mille eesmärk on kogukondlike, huvitegevuslike ja looduskaitseliste tegevuste ja külakeskkonna arendamine toetudes kultuurilistele ja looduslikele eripäradele.

Mittetulundusühingu Plaani Mõis põhikirja järgi MTÜ:

4.1  aitab kaasa traditsioonide ja võru keele arendamisele;

4.2  toetab loodustsäästva eluviisi propageerimist  ja hoidmist;

4.3  konsulteerib ja aitab kaasa regionaalarengu programmide elluviimisel;

4.4  aitab kaasa loodus- ja loodusturismiobjektide ehitamisele ja hooldamisele;

4.5  teostab valdkondlikke uuringuid;

4.6  viib ühis-ja huvitegevuse arendamise eesmärgil läbi tasulisi kursusi, seminare, laagreid;

4.7  kirjastab põhieesmärgi elluviimiseks vajalikke teabekandjaid;

4.8  aitab kaasa maamajanduse ja ettevõtluse arengule;

4.9  arendab sotsiaalseid teenuseid külakogukonna arendamiseks;

4.10  korraldab kultuurilisi ja sportlikke üritusi;

4.11  arendab ühistegevuseks vajalikku infrastruktuuri;

4.12  korraldab loodus- ja turismiobjektidel giiditeenust;

4.13  taastab ja arendab Plaani karjamõisa kompleksi;

4.14  aitab kaasa piirkonna pärandkultuuri hoidmisele ja eksponeerimisele;

4.15  teeb koostööd teiste institutsioonidega eesmärgi saavutamiseks

4.16  tegeleb multimeedia ja videondusega